یاس نو

دست نوشته های یک سیاست خوان

یاس نو

دست نوشته های یک سیاست خوان

یاس نو

محمدبرم ، دانشجوی علوم سیاسی

"شهید محمد علی رجایی"
مردم ما از کمبود ها و کسریها گله ندارند،
آنچه مردم را می آزارد و صدایشان را در می آورد
وجود تبعیضات ناروا و سوء استفاده از بیت المال است و بس!


اللهم عجل لولیک الفرج
فکه یا مکه؟ اصلاً چه فرقی می کند؟
بگو عشق آباد... مدینه فاضله... بیت الله ثانی
مهم رسیدن به خداست! حال می مانی یا می آیی؟


❗ توجه ❗
👈 تمامی یادداشت های این وبلاگ توسط محمد برم مشگینی نگاشته شده است 👉

کانال تلگرام ما

نامه دوم آقا به جوانان
پرونده های ویژه

معرفی کتاب

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

واکاوی گفتمان اصولگرایی وجریان انحرافی

دوشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ۰۲:۰۱ ق.ظ

بررسی وقایع تاریخی صدراسلام وحوادث دردناکی که دردوران حکومت بنی امیه وبنی عباس درجهان اسلام اتفاق افتاد؛ نشان داد که سنت آزمایش الهی برای همه زمان ها برقرار وهیچ کس وهیچ دوره ای را از این امتحان گریزی نیست. خدای متعال می فرماید: «آیا چنان پنداشتید که (تنها با ادعای ایمان) واردبهشت خواهید شد، درحالی که خداوند هنوز مجاهدان ازشما وصابران رامشخص نساخته است؟» قرآن کریم دراین آیه وآیات دیگری بیان فرموده که اظهاراسلام بازبان به تنهایی کافی نیست وبرای ورود به بهشت ورسیدن به سعادت ابدی، لازم است که مسلمانان امتحان شوند وراستگویان مجاهد ازدروغگویان منافق جداگردند.

انقلاب اسلامی ایران نیز همانند تاریخ اسلام گواهی برآزمایش الهی است. ترور بسیاری ازبزرگان واندیشمندان انقلاب نظیر شهیدان بهشتی، رجایی، باهنر، مفتح، مطهری و...، برخاستن انواع گروهک های تجزیه طلب وضدانقلاب درنقاط مختلف کشور مانند گروهک های کومله ودموکرات درکردستان وگروهک های قومیت گرا درگنبد، خوزستان، آذربایجان وبرخی مناطق دیگرکشور، ترورها وشورش های مسلحانه منافقین درزمانی که کشور درگیر هشت سال جنگ تحمیلی بود، مفاسداقتصادی که تیشه برریشه اقتصاد کشور می زد، تهاجم فرهنگی ونفوذ وترویج اندیشه های غربی توسط روشنفکران وبعضاً دولتمردان غربزده تا امیدبستن به یک انقلاب رنگی (مخملی) وحتی رویای تبدیل مقام رهبری به شورای رهبری درایران؛ همگی حکایت ازآن دارند که دشمنان قسم خورده این انقلاب هرگز دست ازتلاش خویش برنداشته وسعی دارند هرروز ضربه ای سهمگین تر ازگذشته بر تنه تنومند آن وارد آورده اند. اما درزمان حال نیز برخی با بزک کردن چهره آمریکا قصد پهن کردن فرش قرمز دارند اما غافل ازاینکه توبه ی گرگ مرگ است. من یک بی سواد انقلابی ام وامام (ره) فرموده است آمریکا شیطان بزرگ است.

دراین برهه بهترین راه برای مدیریت وبرانگیختن افکارعمومی توسط نظام سلطه، القای اندیشه ها وسست نمودن ارزش های دینی میهنی توسط گروه های مرجع وچهره های رسانه ای داخلی است وبه عبارتی انقلابی ازشخصیت سازی ها وتعیین گروه مرجع ازچهره های معاند. پس این کلام باید گوش آویزمان باشد؛ ملاک حال فعلی افراد می باشد. ازآنجا که مخاطبان معمولاً دربرابر دخالت بیگانگان موضعی منفی وتدافعی دارند واینگونه دست درازی ها را برنمی تابند، مهاجمان به شکار سخنگویانی ازخود آن ملت پرداخته وبه القای افکار ساختارشکنانه خود می پردازند.

برای مقابله بااین هجمه ها وفتنه ها باید به فکرتربیت نسل های بعد بود. تربیتی به معنای پروردن، پروراندن وآداب واخلاق را به کسی آموختن. هرمکتب آموزشی بردونوع است:

1-   مکتب بشری که به دونوع کاپیتالیسم وسوسیالیسم تقسیم می شود.

2-   مکتب الهی که به دونوع تحریف نشده (اسلام) وتحریف شده (یهودی - مسیحی) تقسیم می شود.

بهترین روش، روش تربیت دینی است یعنی فراهم کردن زمینه شکوفایی فطرت توحیدی وتجلی آن درعمل عبادی که این نوع تربیت شامل سه عنصر است:

1-   شناخت

2-   انتخاب

3-   عمل

برعکس جوامع غربی که رشدعقلانی را درانتها می دانند اسلام رشدعقلانی را درابتدا می داند وبرای اصل تعقل دوشاخه درنظر می گیرد:

1-   تزکیه

2-   حکمت آموزی

درباب بعثت انبیا وبه طورخاص بعثت پیامبراکرم(ص) دو بحث می تواند مطرح شود، یکی راجع به ماموریت انبیاست ودیگری راجع به غایت ونتیجه بعثت. تزکیه به معنای تطهیر نفوس درسه رابطه مطرح می شود:

اول، تزکیه عقل

دوم، تزکیه نفوس

سوم، تزکیه عمل

که مهمترین آنها تزکیه عقل است یعنی تطهیر بعد اعتقادی انسان ازاعتقادات باطله. به طورمثال تطهیر عقل ازشرک، تزکیه است. همانطورکه اعتقادات غلط برروی قلب آثار مخرب دارد، این تزکیه نیز برروی قلب اثر می گذارد.

یکی ازروش های آموزشی که قرآن کریم برآن تاکید دارد وویژه تعلیم وتربیت اسلامی است، روش حکمت آموزی است. حکمت به معنای یقین قلبی به علم یا عمل راست ودرست مبتنی برمبانی عقلانی است که دارای سه نوع نظری، عملی وحقیقی است ودارای آثاری چون هدایت، فرقان، عصمت وشکر است وباتحصیل، تزکیه نفس، ایمان، اخلاص، سکوت وتفکر انفاق بهترین ها برای انسان حاصل می شود.

درراستای تجمیع تزکیه وحکمت آموزی دررشد عقلانی برای تربیت دینی تشکیل وتثبیت یک گفتمان ضروریست. برای تحقق اهداف استراتژی گفتمان انتخاب یک شعار وتحقق اهداف راهبردی آن تبدیل همان شعاربه راهکار ولذا تحقق اهداف عملی واجرایی آن تبدیل راهکار به عمل لازم است.

درپایان دوره هشت ساله سازندگی، تحولات ودگرگونی های به وجودآمده درنگرش وذائقه مردم، به قدرت رسیدن یک دولت لیبرال راخبر می داد؛ لذا براساس همین زمینه سازی ها، مجلس ششم ودولت های هفتم وهشتم دراختیار اکثریتی قرار گرفت که نه تنها رویکرد بازگشت به اصول وارزش های دینی را نداشتند، بلکه اقدامات گسترده ای درجهت ساختارشکنی وشکستن هنجارها وقداست ها وعرفی سازی نمادهای فرهنگ غربی وترویج روحیه اباحی گری وتسامح وتساهل رادر دستورکار قراردادند، تاجایی که دررسانه های نوشتاری وتریبون های رسمی مسائلی را مطرح کردند که درتقابل جدی با آرمان های امام(ره) که برخاسته از اصول ومبانی دینی بود قرارگرفت.

بنابراین بزگترین جریان انحرافی قرن توسط دولتمردان نئولیبرال شکل گرفت اما پس ازاوج گیری این حرکت انحرافی ازمسیراصلی انقلاب اسلامی بااقدامات گسترده وهدایتگرانه رهبرمعظم انقلاب وجمعی از خواص متعهد ودلسوز واحساس خطرجدی مردم ازاستحاله همه جانبه انقلاب، زمینه تغییر رویکرد درمردم به سمت افراد متدین و وفادار آرمان های انقلاب ونظام دینی فراهم گردید. این پدیده مبارک که منجربه ایجاد یک گفتمان گردید وسبب تحقق اهداف استراتژی، راهبری واجرایی شد درسه گام وسه مرحله محقق گردید:

گام اول: مردم زمینه به قدرت رسیدن افراد متدین را دراکثریت شورای شهرستان ها، شهرها و روستاها فراهم نمودند که این تحول به عنوان بازگشت جامعه به اصولگرایی بود وکسانی که درصدد برآمدند کرسی های شورا راتصاحب نمایند به عنوان اصولگرایان مطرح شدند.

گام دوم: مردم بانگاه مثبت به عملکرد اصولگرایان درشوراها، زمینه حاکمیت اصولگرایان را درقوه مقننه نیزفراهم نمودند که اکثریت مجلس هفتم باحضورنیروهای متدین و وفادار به اصول ومبانی دین شکل گرفت.

گام سوم: رهاسازی قوه مجریه ازسلطه جریان ناهماهنگ وبعضاً متضاد بااندیشه ها واصول مورد تکیه حضرت امام ورهبری وسپردن سکان قوه مجریه به دست اصولگرایان بود. دراین عرصه اصطلاح اصولگرایی واصولگرایان به عنوان یک مجموعه عظیم وگسترده درمقابل جریان انحرافی وارد ادبیات سیاسی شد ودر ذهن مردم جایگاه ویژه ای پیداکرد.

بنابراین گفتمان به وجودآمده نقطه عطف بازگشت به اصول انقلاب اسلامی وآرمان های امام(ره) وبه عنوان نقطه مقابل جریان انحرافی قرارگرفت.

درآخر کلام برای تبرک وتنبه پاسخ امیرمؤمنان علی(ع) به خوارج که منکر نیازجامعه به رهبری بودند را نقل می کنم ودرک عظمت آن ورابطه آن با جامعه امروزی وخوارج امروزی را به خوانندگان گرامی وبیداردل وامی گذارم.

«وَ اِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلنّاسِ مِن اَمیرٍ بَرٍّ اَو فاجِرٍ»

مردم به زمامداری نیازدارند، خواه نیکوکارباشد، خواه بدکار.

 

ومن الله توفیق

نظرات  (۷)

سلام نظرات تون بیشتر گرایش,به اصولگرا ها داره و فقط تاریخ تشیع باهم قاطی کردی و گرنه مباحث مطرح شده بنیه علمی و نظری,نداره بیشتر زاده افکار شماست
پاسخ:
سلام
برادر من مسئله اصولگراواصلاح طلب نیست مسئله انقلابی وغیرانقلابی است.
واقعیت هاراباید به مردم گفت وبه مردم اجازه تفکرداد.
خیلی پر بود ولی عکسش قشنگ نبود :|
به هر حال دنبالت کردم
 • احسان محمدنیا
 •  سلام
  وبلاگ شما توسط وبلاگ حق پو دنبال میگردد. درصورت امکان سری زده و مارا نیز دنبال کنید.
  با احترام. موفق باشید
  وبلاگ
 • علیرضا محمدی
 • بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
  وبلاگت خوبه
  وبلاگم خوبه
  اگه میشه دنبالم کن
  http://free-software.blog.ir/
  نرم افزار ها و بازی های بازار به صورت رایگانلینکم کن تا لینکت کنم
  (:
  *** ******* ****** *** *** *** ** ****** ****
  ):
  پرمحتوابودیاعلی
  سلام
  وبلاگ مرتب و تمیزی است.
  اگر کنار هر نوشته یک تصویر متناسب اضافه کنید بازدید وبلاگتان بیشتر خواهد شد. انشاءالله

  موفق باشید
  پاسخ:
  سلام
  ممنون ازراهنمایی هایتان

  به روی چشم ازاین پس تمام مطالبمان همراه یک تصویر خواهدبود.
  یاعلی
  پست مفیدی بود خوندم 

  شناخت. انتخاب. عمل 

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی