یاس نو

دست نوشته های یک سیاست خوان

یاس نو

دست نوشته های یک سیاست خوان

یاس نو

محمدبرم ، دانشجوی علوم سیاسی

"شهید محمد علی رجایی"
مردم ما از کمبود ها و کسریها گله ندارند،
آنچه مردم را می آزارد و صدایشان را در می آورد
وجود تبعیضات ناروا و سوء استفاده از بیت المال است و بس!


اللهم عجل لولیک الفرج
فکه یا مکه؟ اصلاً چه فرقی می کند؟
بگو عشق آباد... مدینه فاضله... بیت الله ثانی
مهم رسیدن به خداست! حال می مانی یا می آیی؟


❗ توجه ❗
👈 تمامی یادداشت های این وبلاگ توسط محمد برم مشگینی نگاشته شده است 👉

کانال تلگرام ما

نامه دوم آقا به جوانان
پرونده های ویژه

معرفی کتاب

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

مسلمانان باید مطمئن باشند که برای تامین سعادت خودنیازبه مکتب دیگرندارند ونباید به جانب مکتب دیگردست درازکنند بنابراین رهبران جامع اسلامی بایدتلاش کنند مسلمانان راعمیقا مومن سازند که اسلام قادراست به عنوان یک مکتب ویک ایدئولوژی، مسلمانان رانجات ورهایی بخشدوبه مسلمانان عزت ارزانی دارد.

علت اینکه نهضت ملی شدن صنعت نفت شکست خورداین بودکه این نهضت یک شعاربیشترنداشت وآن این که صنعت نفت بایدملی شود. صنعت نفت که ملی شد قهراً دیگراین شعار ازجاذبه می افتد، وقتی شعارازجاذبه افتاد مردم ازشور وحرکت می افتند پس می توان نتیجه گرفت افرادی که اسلام رحمانی راعلم عثمان کرده اند برای درقدرت ماندن ناچاربه طرح مسائل دیگری هستند. پس باید درابتدا جلوی چنین سیاسی بازی های کودکانه راگرفت.

برای ساختن تمدن نوین اسلامی باید به صورت مرحله ای عمل کرد.

اولین مرحله تشکیل وتثبیت انقلاب اسلامی است.

دومین مرحله تشکیل دولت اسلامی است.

سومین مرحله تشکیل جامعه اسلامی است.

این سه مرحله درجمهوری اسلامی انجام گرفته است وتشکیل اقتصاداسلامی، فرهنگ اسلامی، سیاست اسلامی و...پس ازمرحله تشکیل جامعه اسلامی صورت می گیرد.

اما یک تلنگر...

مگرامام خمینی(ره) نفرمودند استقلال سیاسی بدون دست یافتن به استقلال اقتصادی معنا نداردولازمه ی هردوی اینها استقلال فکری وفرهنگی است؟

طبق اصول ومراتب تشکیل تمدن نوین اسلامی، قاعدتاً استقلال فکری بایدقبل ازتشکیل وتثبیت انقلاب اسلامی صورت گیرد. پس اگردراولین گام به استقلال فکری برسیم درآخرین گام به استقلال اقتصادی خواهیم رسید.

اسلام برهانی درمقایسه بااسلام رحمانی به مثابه استقلال فکری نسبت به استقلال سیاسی یااقتصادیست. بادرآمیختن رافت وعطوفت دینی بااستدلال وبرهان دینی، اسلام ناب محمدی بروزخواهدکرد که مصداق آن درعصرمعاصر انقلاب اسلامی ایران می باشد.

طبق این اصول، رسیدن به مراتب استقلال فکری، استقلال اقتصادی وسیاسی رادرپی خواهدداشت وچون اسلام دین علم است، دین عمل وسختکوشی است واینکه توحید برهانی واستدلالی ریشه سوزهمه عقاید باطله است می توان بامطرح کردن رافت وعطوفت اسلامی زیرچتر اسلام برهانی به عمق فلسفه الهی اسلامی رسید.

ومن الله توفیق

نظرات  (۵)

ممنون
 • محمودکریمی اندزقی
 • بسم الله الرحمن الرحیم
  باتشکر از مقالات آقای برم عزیزوارجمند؛
  [قبل از اعلان نظر؛
  بنده از زحمات بی دریغ جناب عالی که بااخلاص قدم در عرصه ی فرهنگ؛یابهتربگویم جبهه ی فرهنگی وجبهه ی جنگ نرم؛گذاشتید وبه حق به تعبیر رهبری معظم؛از «افسران جوان جنگ نرم»هستید؛تشکرمی کنم؛ازخدای متعال ثبات قدم درمسیر ولایت واسلام ناب محمدی(ص)را؛که باعقیده وعمل خالص ومطالعه ی مستمر وتمسک به ولایت واولیاءوشهدا؛میسراست؛برای شماوهمه مان خواهانم؛امیدوارم باتمسک به این مواردسختی وتنهایی درادامه ی مسیر؛که جزمخلصین بابصیرت تحملش رانداشته اند؛راه رابرخودهموارکنیدبه یاری خدا.]
  مطالب ذیل را باعنوان«دیکتاتوری غرب صهیونیسم»؛بیان می کنم؛
  علم؛درتعریف دقیق خود؛بر دوپایه ی؛
  ۱-علوم عقلی(فلسفی وبرهانی وحکمت)
  ۲-علوم نقلی(آیات  واحادیث)
  استوار است [والبته مراتب بالای معارف بشری؛که خاص انبیای واولیای الهی است وبارعایت  درست احکام وآداب وعقاید اسلامی درعرفان الهی اسلامی مطرح است فعلاجای بحث نیست] 

  نکته ای که درتصدیق مفهوم اصلی مقاله ی جناب عالی؛عرض می شود؛
  موضوع برهان وعلوم عقلی است.
  دراسلام درقرآن کریم وروایات ودرمطالب فلاسفه وحکمای اسلامی؛ارزشمندترین ویژگی انسان همین عقل است؛و معیار سنجش عقلانیت مطابقت آن بامعارف قرآن ومعارف اصیل اهل بیت(ع)هست والبته کتاب های فلسفی وحکمت و...دراین موضوع ازجمله اسفار ملاصدرا ونهایه الحکمة وبدایة الحکمة علامه طباطبایی(ره) ورساله ی لب اللباب علامه طهرانی(ره)و...موجودهست.


  مطلبی که درتمایز ساختار نظام غرب بانظام تمدنی نوین اسلامی است؛
  این که؛
  بعد رنسانس؛که نقطه ی شروعی برای غرب بعد عقب ماندگی های تاریخی بود؛چون ماهیت آن بیشتر انقلاب صنعتی بود؛لذا؛به شکل ناصحیحی مبنای علوم را؛که تاآن زمان مبتنی برفلسفه بود؛ازفلسفه وعلوم عقلی جداکردند؛ومکاتب نظری تجربی جایگزین شد؛
  یعنی هم به واسطه ی عدم پذیرش اسلام(که اززمان خود رسول اکرم(ص)صورت گرفت ونبی اکرم نامه ی درآن زمان به روم ارسال کرده بودند)؛لذا؛علوم نقلی وجودنداشت واز طرفی علوم عقلی راکه باواسطه ی امثال ابن سینا وفارابی ودانشمندان مسلمان گسترش یافته بود؛محدود کردند ودر عمل بیشتر مکاتب تجربی توسعه یافت والبته اکنون هم مکاتب نظری چون لیبرالیسم وسکولاریسم و...درهم مسیرتجربه وآزمون هست ومبنای فلسفی صحیحی ندارد.
  از طرفی فلسفه راهم از اصالت خودجداکرده ومادی گرایی ؛یاهمان ماتریالیسم را بااهداف سیاسی ترویج کردند...

  چنانکه در جامعه شناسی وسیاست واقتصاد وروان شناسی و...ردپای واضحی از ماتریالیسم(مادی گرایی وعدم اعتقاد به خدا وشریعت ودین الهی
  )دیده می شود.


  حال؛این را مقایسه کنید با مکتب علمی امام صادق(ع)؛که هم حکیمی چون بن هشام را پرورش می داد وهم شیمی دانی چون جابربن حیان(ملقب به پدرعلم شیمی جهان)وهم فقها وعرفا و...؛که به چندین هزار شاگرد به نقل تاریخ می رسد ودرعین حال علوم عقلی ونقلی وتجربی و...را درتعاملی صحیح ودرمسیر دین الهی اسلام باهم پیوند داده است!!

  وتمدن نوین اسلامی هم باامثال فقیه وفیلسوف وعارفی و...مانندعلامه طباطبایی وامام خمینی وعلامه جعفری وعلامه جوادی آملی ورهبری معظم و...ودانشمندانی چون شهیدچمران وشهریاری واحمدی روشن وطهرانی مقدم و...وفعلان فرهنگی وبسیج ارزشی و...ادامه دهنده ی همان مکتب امام صادق(ع)می باشد...


  متاسفانه؛برخی مسئولین سیاسی؛به مضمون تعبیر اخیرمقام معظم رهبری(مدظله العالی)؛معارف اسلامی راچندان نمی دانند ولازم است یادبگیرند.

  درپایان؛این همه که مقام معظم رهبری(مدظله العالی)به نقش جوانان ارزشی تاکیدمی کنند؛دلیل اش این است که هم در عرصه ی علمی وهم فرهنگی وهم نظامی واقتصادی(که این هاهم قطعاعلم هست ومطالعه وشناخت دقیق می خواهد)؛این جوانان وافرادارزشی هستند که ضعف ونامناسبی مکاتب غربی وفسادهای جوامع ورسانه های ماهواره ای و... راتشخیص می  دهند وعباس وار(ع)از عرصه ی مختلف حفاظت می کنند وگرنه برخی مسئولین یامدعیان روشنفکری؛که سیره ی فکریشان همان مکاتب غربی است؛عادت کرده اندتا بااندک تحریم وتهدیدی؛خود«دلسپردگان»غرب باشند ودیگران را دلواپس وتند رو و...بنامند؛
  درحالی که باعث مشکلات در برنامه ی هسته ای همان مجلس ششم مدعی روشنفکری بوده که سبب چراغ سبز به غرب علیه برنامه ی هسته ای شد وفتنه ی ۸۸ هم توسط همین عناصر بود که سبب چراغ سبز دیگر وافزایش بی نظیر تحریم ها وجنگ اقتصادی علیه ایران اسلامی شد والبته ادامه خو‌اهدداشت ؛مگر این که انقلاب فرهنگی واسلامی کردن علمی دروس تحقق پذیرد وهمان طور که از دست رژیم فاسد پهلوی با انقلاب اسلامی رها شدیم؛از دست عقاید دوره ی قاجاری وپهلوی که غرب فاسداخلاقی وبی فرهنگ را به دلیل اقتصادو...قبله گاه خود کرده بودند؛هم إن شاءالله رهاشویم.

  کاش بدانیم روزی وروزگاری؛
  همین غرب وصهیونیسم باعث ناامنی وعقب ماندگی جوامع اسلامی وسایر ملت هاشده اند وتاریخ جنگ های صلیبی وجنگ های جهانی وقبل وبعدش وحمایت مالی وتجهیزاتی از صدام وآل سعود وداعشواسرائیل و...علیه ایران وسوریه وروسیه و...در راستای «دیکتاتوری غرب صهیونیسم»می باشد.

  ولی مان خداست٬رسول(ص)است وصاحب امر
  طاعت زشرق وغرب بدان جملگی خطاست


  پاسخ:
  سلام علیکم
  جناب کریمی عزیز ازنهایت لطفتان به بنده حقیرنهایت قدردانی رادارم.
  ممنون ازراهنمایی هایتان....

  به امید بهار پس ازخزان
  یاعلی
  سلام علیکم 
  مطالب شما را خواندم 
  آیا مسلمان واقعی برای تامین نیازهای خود باید به اسلام روی بیاورد یا پرستش خدا ؟
  مسلمان واقعی باید فقط در هنگام راحتی اسلام را بخواهد و یا  اینکه در شرایط سخت هم از دین و مکتب اسلام گریز نکند و بر مکتب خود باقی بماند ؟اگر بحث منافع هست حرف شما صحیح در غیر اینصورت قبول کردن برخی از سخنان شما امکان پذیر نیست
  فی امان الله
 • معصومه صادقی
 • بله درست است .... حرفاتون رو تا حدودی قبول دارم...اما باید مردم از نظر معیشتی به حد قابل قبولی برسن بعد به فکر فرهنگ باشیم...وقتی هنوز کارتون خواب در ایران هست ...آمارهای نامعلوم از مرگ در ایران به علت گشنگی باید حال روی فرهنگ کار کنیم؟؟!!ا........بازم نظر هر کسی محترمه ممنون از متنتون
  منبعت کو عزیز؟؟؟

  http://shakour.blog.ir/

  پاسخ:
  سلام
  وقت بخیر

  تمامی پست های ارسالی بلاگ یادداشت های شخصی بنده ی حقیر می باشد.

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی