یاس نو

دست نوشته های یک سیاست خوان

یاس نو

دست نوشته های یک سیاست خوان

یاس نو

محمدبرم ، دانشجوی علوم سیاسی

"شهید محمد علی رجایی"
مردم ما از کمبود ها و کسریها گله ندارند،
آنچه مردم را می آزارد و صدایشان را در می آورد
وجود تبعیضات ناروا و سوء استفاده از بیت المال است و بس!


اللهم عجل لولیک الفرج
فکه یا مکه؟ اصلاً چه فرقی می کند؟
بگو عشق آباد... مدینه فاضله... بیت الله ثانی
مهم رسیدن به خداست! حال می مانی یا می آیی؟


❗ توجه ❗
👈 تمامی یادداشت های این وبلاگ توسط محمد برم مشگینی نگاشته شده است 👉

کانال تلگرام ما

نامه دوم آقا به جوانان
پرونده های ویژه

معرفی کتاب

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

شاه بیت ادبیات اقتصاد سیاسی

جمعه, ۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۰۴:۰۱ ب.ظ


اهمیت اقتصادچه در مقوله فرهنگ وچه ازجهت علمی،برکسی ازاهل تحقیق پوشیده نیست. دانش اقتصاد خوددارای شاخه های گوناگونی است که یکی ازآنها، اقتصادکلان است که بازمی توان ازوجوه مختلف به آن نگریست؛ از جمله ساحت سیاست.

واژه اقتصادسیاسی تا اواسط سده ی 19 میلادی، به موضوعات طرح شده دراقتصادملی اتلاق می شد که درکتاب معروف فیلسوف، دانشمند و اقتصاددان به نام انگلیسی، جان استوارت میل به نام پرنسیب های اقتصاد سیاسی درسال1848 مطرح شده بود.

ازاین روی، تا اواسط سده ی 19میلادی واژه ی اقتصادسیاسی و واژه ی اقتصادملی درمفهومی مترادف مورداستفاده قرارمی گرفت. اما امروزه اقتصادسیاسی، تفسیرها، تعبیرها ومعانی گوناگون دیگری دارد. به جز تفسیرها وکاربردهای آن درباورهای ماکسیستی کلاسیک وبویژه درمارکسیسم نوین درانتقاد از کاپیتالیسم که دهه ی 1970رواج فراوانی داشت. این واژه دومفهوم بارزو نسبتا متفاوت دیگرداردکه عبارتنداز:

الف – تاثیرمتقابل بین سیاست واقتصاد، به این معناکه فعاالیت وتصمیم گیری های سیاسی، تاثیرمستقیم وغیرمستقیم برفعالیت های اقتصادی وبرعکس دارد. ازاین تاثیرات متقابل وفرآیند اندرکنش می توان برای مثال ازتصمیم گیری های سیاسی که نقش بسزایی درایجاد یا کنترل بحران های اقتصادی دارند ازقبیل میزان اشتغال، میزان تورم، میزان حجم پول درگردش نام برد. همچنین تاثیری که درنحوه ی تنظیم بودجه ی دولتی دارد ونحوه ی ایجاد تعامل یا تعارض بین سطح درآمد ومیزان مصرف واردات وصادرات، نحوه ی اتخاذ شیوه ای دراقتصاد ملی وبین المللی وروابط آن باسیاست ملی وبین المللی وغیره را نام برد.

ب – درمفهوم گسترده، این واژه دررابطه با تئوری انتخاب معقول قراردارد قراردارد که به مفهوم پژوهش وتفکر دررابطه تئوریکی وعملی بین شیوه ی اجراوتصمیم گیری های سیاسی جمعی ونهادها وسازمان ها موجوداست. این شیوه ی پژوهشی معمولا برپیش شرط ها، مفاهیم زمینه ها ومدل های اقتصادی تکیه دارد.این نوع تعریف دربرگیرنده ی دو ویژگی بارزاست:

1-این تعریف گرایش متدولوژی فردگرایی دارد.

2-این تعریف براساس این پیش شرط وفرض بناشده که افراد همیشه بهترین فرصت رابراساس فرضیه معروف «حداکثرسود ارزشمند» یاتئوری«فایده باوری» برمی گزیند.

اقتصاد نه! اقتصادی سیاسی

امروزه اقتصادبه معنای معمول آن که حاضردردانشگاه ها تدریس می شود، نیست؛ بیشترمنظر تاریخی مدنظربوده است.باید این نکته رامدنظر داشت که علم اقتصاد اساسا یک علم سیاسی است.اقتصادوسیاست ازیکدیگر تفکیک ناپذیرند وتفکیک کردن آنها لطمات زیادی به اقتصاد واردکرده است و باعث شده خیلی ازاقتصاد دان ها به مسائل حقوقی وسیاسی بی علاقه شوند وباعث مغفول ماندن این مسائل دراقتصاد شود، حالا اگرازما بپرسند که علم اقتصاد چگونه می تواند یک علم سیاسی باشد واین نظریه چگونه با زیر بنا بودن اقتصادکه گروهی آن رامطرح کرده اند قابل جمع است چنین پاسخ داده می شود که اقتصادسیاسی است ولی این دلیل برمقدم بودن سیاست براقتصادنیست؛ اتفاقا برعکس است. دنیای مدرن تمام سیاست هایش نیزبر مبنای اقتصاداست. اندیشمندان وفیلسوفان سیاسی رانگاه کنید، اصلا اینها بنیانگذار اقتصادسیاسی هستند. جان لاک، منتسکیو، هیوم، ادام اسمیت اینها همه اقتصاد دان سیاست مدارهستند.

اما درمیان ادبیات اقتصادسیاسی مابه دنبال شاه بیت می گردیم وبه جرات می توان اقتصادمقاومتی را شاه بیت اقتصادسیاسی دانست. اما اقتصادمقاومتی وراهکارهای آن چیست؟

اقتصادمقاومتی روشی برای مقابله باتحریم ها علیه یک منطقه یاکشورهای تحریم شده می باشد.درشرایطی که صادرات وواردات هیچ کدام برای آن کشورمجاز نمی باشد.

اصطلاح اقتصادمقاومتی اولین بارتوسط مقام معظم رهبری استفاده شده است وبه معنی تشخیص حوزه های فشار ومتعاقبا تلاش برای کنترل وبی اثرکردن آن تاثیرات می باشدو درشرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است.همچنین برای رسیدن به اقتصادمقاومتی باید وابستگی های خارجی کاهش یابد و برتولید داخلی کشور وتلاش بر خوداتکایی تاکید گردد.

طبق نظردولتمردان جمهوری اسلامی ایران درتعریف اقتصادمقاومتی، ضرورت مقاومت برای ردکردن فشارها وعبوراز سختی ها برای رسیدن به نقاط مثبت نیازاست واین روش اقتصادی ازنظرتعریف با اقتصاد دریافتی تفاوت دارد.

اقتصادمقاومتی را می توان بانام های اقتصاد دفاعی، اقتصادترمیمی، اقتصادموازی واقتصادالگو نیزمعرفی کرد.

درتقسیماتی کلی می توان اقتصادمقاومتی رابه پنج رکن اصلی تقسیم بندی کرد:

1-مقاوم بودن اقتصاد

2-استفاده ازهمه ظرفیت های دولتی ومردمی

3-حمایت ازتولیدملی

4-مدیریت منابع انرژی

5-مدیریت مصرف

اما بااندکی تامل درسخنان مقام معظم رهبری می توان اقتصادمقاومتی رابه 9 صورت مختلف تبیین کرد:

1-اقتصادمقاومتی شعارنیست

2-نقش شرکت های دانش بنیان دراقتصادمقاومتی

3-هدف دشمن ازفشارهای اقتصادی

4-منظومه کامل اقتصادی

5-الزامات اقتصادمقاومتی

6-اقتصادمقاومتی ومدیریت مصرف

7-استفاده حداکثری اززمان، منابع وامکانات

8-اهمیت تحقیق درزمینه اقتصادمقاومتی

9-اقتصادمقاومتی، معناومفهومی ازکارآفرینی

که به دلیل کثرت مطالب وخارج بودن ازحوصله جمع وکمی وقت بررسی این موارد رابه زمانی دیگرموکول می نماییم.

درآخراین مقاله بااستفاده از احادیث متفاوت ازائمه اطهار علاوه بر تبرک مطلب به اهمیت مطالب فوق پی خواهیم برد:

امام علی(ع): «اَلمَنیَّةُ وَلاَالدَّنِیَّةُ،التَّقَلُّلُ وَ لاَ التَّوسُّلُ»

مرگ آری،زبونی هرگز،فقرآری،وابستگی هرگز.

 

امام علی(ع): «مَن لَم یَصبِر عَلی کَدِّهِ صَبَرَ عَلَی الاِفلاسِ»

هرکس بررنج کسب وکار صبرنکند،بایدرنج نداری راتحمل کند.

 

امام کاظم(ع): «اُغدُ اِلی عِزَّکَ – یَعنِی السّوقَ -»

به سوی عزت خود - یعنی بازار- بامدادان روانه شو.

 

امام حسین(ع): «القنوع راحه الابدان»

قناعت مایه آسایش تن است.

حال بایدمسئولان وقوای مختلف نیزبنابر وظیفه تعیین شده درقانون اساسی نسبت به آشنایی بیشتر مردم واهتمام آنها به اقتصاد مقاومتی بکوشند تا شاهد باشیم کشورایران درموضوعات مختلف بدون هراس از تحریم وبا اتکا به نیروی داخلی خود واردسازوکارهای بین المللی شود.به امیدآن روز

ومن الله توفیقمنابع:

----------------------------------------------------------------

محمددشتی،ترجمه نهج البلاغه،حکمت396

عبدالواحد تمیمی آمدی،غررالحکم،ح،8987

ثقة الاسلام کلینی،الکافی،7/149/5

علامه مجلسی،بحارالانوار،ج78،ص128

علی رحیق اعضان،دانش نامه درعلم سیاست،انتشارات فرهنگی صبا،1384

الن درازن،اقتصادسیاسی اقتصادکلان

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

نظرات  (۵)

__________@@@@@@
_________@________@________@@@@@@
________@___________@_____@_________@
________@_____________@@@__________@
_________@___________________________@
__________@_______@@@@@___________@
___@@@@@@____@@@@@@@_________@
__@_____________@@@@@@@_________@
_@_____________@@@@@@@@_______@
_@_____________@@@@@@@@_____@
_@_____________@@@@@@@______@
___@____________@@@@@_________@
_____@@@@@_______________________@
_________@@_________________________@
_________@___________@@___________@
__________@________@@__@@@@@@@
___________@_____@@
____________@@@@_@
____________________@
____________________@
____________________@
_____________________@
______________________@
______________________@____@@@
______________@@@@__@__@_____@
_____________@_______@@@___@@
________________@@@____@__@@
_______________________@
______________________@
_____________________@
____________________@

سلام در پایگاه اطلاع رسانی هریس پویا منتشر شد


باسلام مطلب جنابعالی با افتخار در سایت کیویمیز نشر گردید - باتشکر   لینک خبر    http://www.kivimiz.i

ضمن تشکر از زحمات شما در جمع آوری این اطلاعات ، انتشار مقاله در این لینک قرار گرفت http://goo.gl/wr4

 • یک بیسواد افراطی منحرف
 • متاسفانه بعد از انقلاب عده ای تصور کردند اگر همانچه در دنیا علم
  اقتصاد نامیده می شود را با این فقه تجارت در اسلام قاطی کنیم و چه می
  دانم چند تا آیه و حدیث و فتوا بر آن کتابها بیفزاییم اقتصاد اسلامی می
  شود!!!

  حال اینکه این دروغی بیش نبود. این اقتصاد نبود که اسلامی شد. این اسلام
  بود که آن را التقاطی کردیم. نتیجه این التقاط شد معاملات صوری و ربوی و
  بانکداری به اصطلاح اسلامی که از بیخ رباخواری است. چرا که خیال کردیم
  بیاییم یک جوری همان دستورات علم اقتصاد مبنی بر افزایش سود را با عقود
  اسلامی قاطی کنیم! نتیجه اش هم شد این کلاه شرعی ها.

  این علم اقتصاد است که حامی ربا است. این علم اقتصاد است که بهره پول و
  جریمه دیرکرد را یک اصل علمی می داند! این علم اقتصاد است که مخالف تفکر
  خودکفایی است و می گوید اگر واردات بیشتر به صرفه است واردات داشته
  باشید. این علم اقتصاد است می گوید اگر صادرکردن مواد خام برایت به صرفه
  تر از فروش به تولید کننده داخلی است آن را صادر کن! ین علم اقتصاد است
  که چیزی به نام بیت المال را نمی شتناسد و دولت هم یک بنگاه اقتصادی
  تعریف می کند که باید به سوددهی برسد و ابدا چیزی به نام مفهوم امانت
  مردم در دست حکومت تعریف کرده است.. و برای همین از نظر علم اقتصاد
  سرمایه گذاری در روستاها یا ساختن مسکن مهر کاری غیر علمی و غیر کارشناسی
  است!!

  و چه زیبا اعتراف کرد اقتصاددان بزرگ و مشاور اقتصادی کلینتون - لستر
  تارو در کتاب مشهورش رویارویی بزرگ- که ما در اقتصاد چیزی به نام عدالت
  نمی شناسیم و این بازی سرمایه داری را از همان دعوای دوک و سرف شروع
  کردیم و اقتصاد سرمایه داری - که همان علم اقتصاد شما است- ناگزیر از
  ایجاد بی عدالتی در جامعه است.

  ما با چنین فاجعه ای مواجهیم. نظرات اومانیستی که مبنای تعریف روابط مالی
  و قدرت و رسانه در دنیا قرار گرفته است و علم را نامیده شده است را به
  تقلید از همان ها علم می نامیم بی خبر از اینکه این علم جهل مرکب است. و
  از بدتر اینکه بزور آن را می خواهیم رنگ اسلامی هم بزنیم!
  درست همان کاری که بنی اسراییل با حکم عدم ماهیگیری در روز شنبه کردند.
  اقتصادانان ما شاید ظاهرا آدم باشند اما به طور قطع از نظر هویتی مسخ شده
  اند. افرادی که هنرشان فقط تولید کلاه شرعی است.

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی