یاس نو

دست نوشته های یک سیاست خوان

یاس نو

دست نوشته های یک سیاست خوان

یاس نو

محمدبرم ، دانشجوی علوم سیاسی

"شهید محمد علی رجایی"
مردم ما از کمبود ها و کسریها گله ندارند،
آنچه مردم را می آزارد و صدایشان را در می آورد
وجود تبعیضات ناروا و سوء استفاده از بیت المال است و بس!


اللهم عجل لولیک الفرج
فکه یا مکه؟ اصلاً چه فرقی می کند؟
بگو عشق آباد... مدینه فاضله... بیت الله ثانی
مهم رسیدن به خداست! حال می مانی یا می آیی؟


❗ توجه ❗
👈 تمامی یادداشت های این وبلاگ توسط محمد برم مشگینی نگاشته شده است 👉

کانال تلگرام ما

نامه دوم آقا به جوانان
پرونده های ویژه

معرفی کتاب

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۵ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

چون ازته چاه داد میزنیم صدایمان به جایی نمی رسد شاید این نامه تنهاترین وموثرترین پل ارتباطی باشد میان من شهروند و شما کاندیداها.اما هیچ دوست ندارم که قلم انداز و بی دقت سخن گویم بنابراین با تلنگر درمورد جامعه ای که درآن زندگی می کنیم به بحث اصلی می پردازیم.

اغلب شعرا مثل هم شعر می گویند واغلب نویسندگان مثل هم می نویسند اما سیاست مداران متفاوت ازدیگران عمل می کنند. نکته ای که خیلی زیاد به چشم می آید این است که هرچه مسئولیت قلم کمتر، اثرش در دلها کمتر وبرعکس. غرض ازاین نامه یک نوع التقاطی کردن است که بلای جان صاحب قلم های دوره ی ما است. همه مان همه کار می کنیم. منتقدهم می شویم، مثل من.

تحلیلی براوضاع شیعیان نیجریه

پنجشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۰۱:۱۸ ق.ظ

«همچنان خون برشمشیر پیروز است»

بوکوحرام (به زبان هوسه به معنی تحصیل غربی حرام است) بانام رسمی (به عربی: جماعة اهل السنة للعدوة والجهاد) یک گروه شورشی وجهادی اسلامی درشمال نیجریه است که خواستار تعطیلی تمامی مدارس نوین وتحمیل شریعت اسلامی برتمامی 36ایالت نیجریه است. این گروه تروریستی که درنیجر، چاد و شمال کامرون نیزفعال است. درسال2002 تاسیس شده وپیشتربا شبکه تروریستی القاعده ارتباط داشت اما درمارس2015 با ابوبکر بغدادی بیعت کرد ونام خودرا به ولایت غرب آفریقای دولت اسلامی تغییرداد.

محمدیوسف بنیان گذار بوکوحرام واعضای این گروه تروریستی بادموکراسی وآموزش دانش مخالف بود. اوسلفی است وبه شدت تحت تاثیر نظرات ابن تیمیه است. محمدیوسف حتی کروی بودن زمین راهم زیرسوال برده است. این گروه تروریستی تاکنون باحملات متعددی به بانک ها، رستورانها وفروشگاه های بزرگ، مراسم مذهبی ومناطق سکونی دست به کشتارهای بی رحمانه ای زده است.

ودیعه ، ماهیت و ذات آن

شنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۴، ۰۹:۰۲ ب.ظ

امروزه یکی از عقودی که در سطح جامعه به صور مختلف مورد استفاده قرار میگیرد، عقد ودیعه است. قانون مدنی در مواد 607 به بعد، به تعریف این عقد و تبیین احکام و آثار آن پرداخته است. از خصوصیات عقد ودیعه، عهدی، رضایی بودن و جواز آن است. ایجاد تعهد به موجب عقد و فعلیت یافتن آن، با تسلیم مورد ودیعه به مستودع محقق میشود. عدهای از نویسندگان نتیجه گرفتهاند که ودیعه عقدی غیرعهدی است. نگهداری از مال ودیعه، وصف امانت، مجانی بودن و رد عین مال به مودع، از جمله خصوصیات داخل در مقتضای ذات این عقد است. موضوع این نوشتار، مقتضای ذات عقد ودیعه، امکان وجود دو عنوان امانت و ضمان در کناریکدیگر و آثار و مصادیق تعدی و تفریط امین در عقد ودیعه است.

 

معنای لغوی ودیعه

ودیعه بروزن فعلیه به معنی مفعوله مالی که نزد غیرگذارند تا آن را حفظ نماید.جمع ودیعه، ودائع می باشد.

سیاست درجوامع اسلامی و لیبرالی

سه شنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۴، ۰۷:۵۳ ب.ظ

« سخن کارل پویر - دانشمند اتریشی – است که خطرناک ترین اندیشه سیاسی آرزوی خوشبخت ساختن انسان است ومصیبت زندگی این است که کوشش برای ساختن بهشت همیشه به ایجاد دوزخ منجر می شود »

با اظهارتاسف می توان جوامع غربی را قربانی تعریف فوق معرفی کرد که مردمان آنها با آزادی خواهی های افراطی مسبب اصلی بی بندوباری جنسی ومسائل غیراخلاقی وحتی بروز قشر یک درصدی سرمایه داری درمقابل قشرنودونه درصدی فقیردانست؛ اما دراین میان آیا دین سبب گمراهی این جوامع ازصراط مستقیم شده است یا خود مردم این جوامع با کنارگذاشتن دین واخلاق وبا شعار آزادی خواهی افراطی مسبب آن هستند؟

تفکری که به طورآهسته ونرم درحال نفوذ درایران اسلامی می باشد وما علم مبارزه با این تفکر رادر جهان برزمین نهاده ایم. به قول آیت الله مدرس: « دیانت ما عین سیاست ماست وسیاست ما عین دیانت ماست »

چشم اندازی نظری به تعامل میان فقر وفرهنگ

يكشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۴ ب.ظ

ازآنجاکه بشریک موجود چندبعدی است وبرای زندگی باید به رفع نیازهای گوناگونی بپردازد، توان او دریک جامعه تا اندازه ای است که این نیازها برآورده شوند، ازاین رو فقر به مفهوم جامعی بدل می شود که کل طیف زندگی بشررا دربرمی گیرد. انسانی ممکن است احساس کند فقیراست که ثروت کافی دراختیار ندارد ودرآمد کافی جهت اداره زندگی خودنمی تواند کسب کند، ممکن است فقیرباشد چون به لحاظ فرهنگی بی صلاحیت است یاممکن است فقیرباشد، چون ازلحاظ روانی ضعیف است یا اینکه فقیرباشد زیرا قربانی ترکیبی ازمحرومیت هاست.

فرهنگ های متفاوت درمیان ملل واقوام، حاصل کاروتلاش کوتاه مدت مردمان آن جوامع نیست، بلکه گذشت روزگار، بسترسازنده اصلی فرهنگ هاست. به عبارتی دیگر، هرملتی، برحسب عادات وسنن واتفاقات تاریخی، وبه هنگام گذرازتونل زمان دردرازای زندگانی اش، دارای فرهنگ ویژه ای می شودکه گاه دربعضی نقاط ونکات بادیگران همخوان وهمانند ودرقالب موارد نیزمتفاوت است. متاسفانه چون بخش بزرگ این فرهنگ راعوام می سازندو دانشمندان وفرزانگان وفرهیختگان جوامع درآن سهمی اندک دارند، خرافات وموهومات وخیالپردازی، جای دانش ومعلومات را پرمی کند وآلودگی هایی بوجود می آید که درطی قرون به باوری محکم تبدیل می شود وپای رفتن جامعه به سوی پیشرفت راازحرکت بازمی دارد.